Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan (2020-2025)

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzaam gebruik van grondstoffen voor een gezond leefmilieu.

Alle betrokkenen van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen. Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie.

Stichting Robinia zet haar kennis en ervaring in met bosaanleg, bosbeheer en houttoepassingen.

Activiteiten die daarbij horen zijn:

  • Bijeenbrengen van informatie over duurzame productie en verwerking van hout: door literatuurstudies, gesprekken met deskundigen, door onderzoek en proeven. De resultaten geeft zij door aan belanghebbenden en belangstellenden binnen de gehele houtwereld. Via publicaties, lezingen en als maatwerk.
  • Samenwerking bevorderen tussen bedrijven uit verschillende schakels van de houtketen.
  • Opzetten van innovatieve projecten in Europa waarin de rol die Europees kwaliteitshout in een duurzame maatschappij vervult inzichtelijk wordt gemaakt.
  • Begeleiding van aanplant en beheer van duurzame bossen in Europa, zodat ook in de toekomst hout beschikbaar blijft en kan worden gebruikt.

Stichting Robinia verwerft middelen door o.a. donaties, schenkingen, sponsoring en betaalde projecten ten dienste van de doelstelling van de stichting.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, ontvangen gelden worden geheel besteed aan activiteiten ten dienste van de doelstelling. Hiervan wordt jaarlijks door het bestuur verslag gedaan in de vorm van een op de website gepubliceerd jaarverslag.