Bomen herplanten

Over de boswet, eisen voor herplant, ontheffingen en andere regel- en wetgeving rondom bos en het planten van bomen. 
Vragen over Bomen herplanten? Neem contact op met RVO/bomen-herplanten

Boswet

Gaat u na een kapmelding houtopstanden kappen, dan bent u op basis van de Boswet verplicht om binnen 3 jaar bomen te herplanten. U moet aan bepaalde eisen voldoen. In bepaalde gevallen kunt u uitstel, compensatie, ontheffing of vrijstelling aanvragen.

Bossen zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten- en diersoorten, recreatie en houtproductie. Er leven veel soorten planten en dieren in het bos en bossen helpen om de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. In Nederland wordt bos beschermd door de Boswet. Daarin staat wanneer bos mag worden gekapt en wanneer er een herplantingsplicht is. De Boswet geldt voor alle 'houtopstanden', dus niet alleen bos maar ook houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. Bossen maken vaak deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Eisen herplant

De nieuwe beplanting moet kwalitatief en kwantitatief in verhouding staan tot de gekapte houtopstand. De handhavers van de Boswet beoordelen dit. Een gekapte eik mag u bijvoorbeeld niet vervangen door een populier of een wilg, maar wel door een beuk. Wilt u zeker weten dat de herplant voldoet aan de eisen? Neem dan contact op met uw provincie.

Uitstel aanvragen

Uitstel is mogelijk wanneer u niet binnen 3 jaar kunt herplanten, bijvoorbeeld als een project uitloopt. Ook is ontheffing mogelijk als u het bos beheert volgens het principe van natuurlijke verjonging.

Compensatie aanvragen

Levert herplanten op hetzelfde perceel problemen op? Dan voert u de herplantplicht uit op een ander perceel. Dit heet compensatie. Hiervoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de grond ligt in hetzelfde gebied als waar de gekapte bomen stonden;
 • de grond is minimaal van dezelfde kwaliteit als die waarop de gekapte bomen stonden;
 • de grond is minstens even groot als het oorspronkelijke terrein;
 • de gekapte bomen maakten geen deel uit van een boskern;
 • andere belangen, die verband houden met de bodemproductie, worden niet geschaad;
 • er rust niet al een herplantplicht op de 'compensatiegrond';
 • er bestaat geen bezwaar tegen de compensatie vanuit de Flora- en faunawet, Wet ruimtelijke ordening, Wet inrichting landelijk gebied of provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen of de gemeentelijke kapverordening.

Ontheffing herplantplicht

Bij uitzondering is een ontheffing van de herplantplicht mogelijk, bijvoorbeeld als er een publiek belang is.

Bomen herplanten na calamiteit

Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren, dan geldt voor deze bomen ook de herplantplicht binnen 3 jaar. Meld dit altijd bij de provincie. Doe ook altijd een kapmelding, ook al zijn de bomen al verloren gegaan.

Vrijstelling bij productiebos

Wilt u bos aanplanten voor de productie van hout? Dan krijgt u een vrijstelling voor de herplantplicht. U hoeft dan niet verplicht te herplanten of compenseren als u de bomen gaat kappen. Met deze regeling wil de regering de grondstoffenvoorziening en de uitbreiding van de houtproductie in Nederland bevorderen. U vraagt de vrijstelling bij aan via mijn.rvo.nl/bomen-herplanten. De volgende voorwaarden gelden voor de vrijstelling:

 • Het gaat om nieuw aan te leggen productiebos dat binnen 40 jaar na het indienen van de vrijstelling volledig wordt gekapt.
 • De kap gebeurt door de eigenaar van de grond of de volgende eigenaar/beheerder.
 • Het perceel is geen compensatie van een herplantplicht van een ander gekapt perceel.
 • U wacht met de aanleg van het bos tot u een ontvangstbevestiging van ons heeft voor uw vrijstellingsaanvraag.

Bij de aanleg van productiebos krijgt u ook te maken met het bestemmingsplan van uw gemeente en de gemeentelijke kapverordening. Informeer hiernaar bij uw gemeente voordat u begint met de aanleg van het bos.

 

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (maart 2016)

gevelde boom