Stichting Robinia


Verkiezingen en de bos- en houtsector

Wat waren de plannen van de politieke partijen voor de bos- en houtsector in 2002/2003 ?


Landelijke verkiezingen
In vervolg op het onderzoek dat Stichting Robinia heeft gedaan bij de mei-verkiezingen 2002 heeft Stichting Robinia dit in januari 2003 wederom onderzocht. Het betrof de standpunten van de verschillende politieke partijen ten aanzien van het stimuleren van Europees kwaliteitshout.

Standpunten
Om de standpunten van de verschillende politieke partijen te weten te komen, zijn er drie belangrijke mogelijkheden:
  • Informatie halen uit de verkiezingsprogramma's
  • Nagaan wat de inbreng is geweest bij relevante onderwerpen via de websites
  • Informatie vragen bij de partijbureaus

Er bleek weinig verschil te zijn met de bevindigen die in het voorjaar van 2002 zijn gedaan. Toen kwamen wij tot een aantal constateringen.

Verkiezingsprogramma's
De verkiezingsprogramma's zijn allemaal nagelopen op de woorden: bos, hout, bosuitbreiding, certificering (hout) en houtverduurzaming. Dit leverde vrijwel geen concrete punten op, met uitzondering van de SP, die specifiek aangeeft een verbod op houtverduurzamingsmiddelen te willen. En GroenLinks dat de wet Vos als specifiek onderdeel van het verkiezingsprogramma noemt.

Inbreng
Als ingang zijn hierbij de websites van de verschillende partijen genomen. Naast reacties op regeringsvoorstellen inzake bos, zijn er met uitzondering van de SP, die regelmatig locale acties voor behoud van bosgebieden voert, geen concrete teksten over de standpunten inzake bos en hout te vinden.

Informatie van de partijen
Omdat de websites en programma's te weinig informatie opleverden zijn de landelijk actieve partijen allemaal aangeschreven
Van de partijen zijn er reacties binnen gekomen van:  PVDACDAVVD,   GroenLinksD66SGPLeefbaar Nederland, . .
De andere partijen hebben niet gereageerd.

Hoofdpunten
De volgende hoofdonderwerpen zijn uit het onderzoek naar voren gekomen:

Houtproductie
Algemeen opvallend kenmerk is dat bij alle politieke partijen weinig aandacht wordt gegeven aan de houtproductie. Zo wordt bosuitbreiding nergens genoemd als middel om de houtproductie in eigen land of in Europees verband te vergroten. Ook in de beleidsnota's en subsidieregelingen die in de afgelopen kabinetsperiode zijn opgesteld vanuit de ministeries (LNV, VROM en EZ) wordt vrijwel geen aandacht besteed aan het actief stimuleren van het gebruik van bos als houtleverancier. De bos- en houtsector moet het zelf oplossen.

Natuur- en recreatiefunctie van bos
Alle politieke partijen hechten een zeer groot belang aan de natuur- en recreatiefunctie van het bos. Zozeer zelfs dat er door de gehele Tweede Kamer herhaaldelijk op is aangedrongen meer geld ter beschikking te stellen voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur met daarin een deel bos. Het Kabinet Paars II heeft deze wens echter niet uitgevoerd, in een afweging tussen extra geld voor met name de gezondheidszorg, onderwijs en de veiligheid. Het kabinet Balkenende I heeft de hoeveelheid geld voor aankoop van terreinen zelfs verminderd.

Certificering
GroenLinks heeft zich vooral ingezet voor de wijziging van de Wet Milieubeheer, duurzaam geproduceerd hout , in de vorm van het voorstel van Marijke Vos. Het wijzigingsvoorstel is al in 1998 door de Tweede Kamer aanvaard en aan de Eerste Kamer aangeboden, en is in 2002 door de Eerste Kamer behandeld. Een belangrijke wijziging die hierbij is aangenomen is dat er nu alleen sprake is van een aanduiding voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De aparte aanduiding voor hout dat niet aantoonbaar duurzaam is geproduceerd is vervallen.

Voor een overzicht van de gevoerde discussie over het initiatief voorstel Marijke Vos, klik hier
Inmiddels is deze discussie ingehaald door de discussies en richtlijnen voor duurzaam inkopen door de overheid.

Conclusie
Aan de hand van het verrichte onderzoek blijkt dat op landelijk niveau bij de politieke partijen bossen en hout wel op een positieve manier worden benaderd, de verhoging van de productie van de milieuvriendelijke grondstof hout staat echter niet hoog op de prioriteitenlijst.
Stichting Robinia vindt dit jammer, omdat er op milieugebied veel winst te behalen valt als de houtproductiecapaciteit beter wordt benut. Om dit te kunnen bereiken zal in onze ogen een actieve houding van de politiek een goede stimulans geven om knelpunten in de bos- en houtsector op te lossen.


     Ga naar de introductiepagina
Introductie
     Ga naar de inhoudsopgave
Inhoudsopgave
    Ga naar de startpagina
Startpaginia / Homepage