Raamblad 2003-3, Stichting Robinia

Project AGROBLOC
Woningbouw met regionaal geteelde gewassen


Met het project AGROBLOC komt bouwen met louter hernieuwbare grondstoffen steeds dichterbij. Door hiervoor gewassen te gebruiken die regionaal zijn geteeld, wordt ook een belangrijke impuls gegeven aan de plaatselijke landbouw, bosbouw en verwerkende industrie.

Milieuvriendelijk bouwen en wonen
Natuur en milieu staan overal hoog op de agenda. Inmiddels lijkt iedereen wel doordrongen van het feit dat we niet door kunnen blijven gaan op de manier waarop we onze eigen leefomgeving belasten.
Op zoek naar oplossingen blijken op vele terreinen nog enorme milieuwinsten te boeken. Zo ook binnen de woningbouw.
De oliecrises in de jaren 70 gaven al aanleiding tot energiezuinig wonen, en bracht daarmee het milieuvriendelijk wonen volop in de belangstelling.
Vanuit dit milieuvriendelijk wonen wordt inmiddels ook de roep groter voor milieuvriendelijk bouwen. Hierin is nog veel te verbeteren door meer gebruik te maken van hernieuwbare en milieuvriendelijke bouwmaterialen, terwijl in de constructies zelf meer aandacht moet komen voor hergebruik en afvalscheiding.

Hernieuwbare grondstoffen in de bouw
Hernieuwbare grondstoffen hebben het grote voordeel dat ze in principe niet opraken. Dit in tegenstelling tot de voorraad metaal, beton en plastic, die steeds kleiner wordt.
Dankzij tal van innovaties is het mogelijk het aandeel hernieuwbare grondstoffen in de bouw sterk te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort, de veiligheid en de levensduur van een woning. Natuurlijke hernieuwbare grondstoffen als hout, vlas, kurk, riet, schors, schelpen en wol kunnen hierdoor een steeds belangrijker aandeel binnen de bouw innemen.

Productie van hernieuwbare grondstoffen
Het toenemende gebruik van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen in de bouw leidt automatisch tot een grotere vraag naar deze grondstoffen. De landbouw, bosbouw en groenvoorziening worden een belangrijke taak toebedacht om aan deze groeiende vraag te gaan voldoen.
Na de vele tegenslagen is de Nederlandse landbouw naarstig op zoek naar vernieuwingen en alternatieve teelten. De teelt van hernieuwbare grondstoffen (hout, olifantsgras, hennep, vlas, gras e.d.) is zoĺn alternatief dat een nieuwe economische pijler kan vormen. Met deze nieuwe impuls wordt ook de leefbaarheid op het platteland verbeterd en kan de individuele boer met zijn kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu.
Ook de Nederlandse bosbouw is geen florerende bedrijfstak. Boseigenaren moeten erg hun best doen om de zaak rendabel te houden. Het Nederlandse bos is te versnipperd - zowel qua eigendom als qua areaal - om als houtproducent goed te kunnen concurreren op de houtmarkt. Uiteindelijk kan deze verzwakte (financiŰle) positie van de Nederlandse bos- en landgoed-eigenaren leiden tot een landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische verarming van de Nederlandse bosgebieden. De groeiende vraag naar hout voor de bouw (zowel constructiehout als vezelmateriaal) is dan ook een prachtige mogelijkheid om de Nederlandse bosbouw weer nieuw elan te geven.
Naast de landbouw en bosbouw is de groenvoorziening een potentiŰle bron van grondstoffen. Maaisel en snoeihout die normaal in de verbrandinginstallatie of op de composthoop verdwijnen, krijgen als grondstof voor plaat- en isolatiemateriaal een veel hoogwaardiger toepassing. Dit spaart het milieu en verlicht de kosten van het groenbeheer.

Regionale ontwikkeling
De geproduceerde hernieuwbare grondstoffen worden regionaal verwerkt tot bouwelementen en ook regionaal toegepast in de woningbouw. Dit heeft als grote voordelen dat de transportafstanden kort zijn en dat de economische meerwaarde van het product binnen de regio blijft. Het gehele proces van teelt via verwerking tot woningbouw levert veel nieuwe werkgelegenheid voor de regio, verhoogt de betrokkenheid bij het product en versterkt de regionale identiteit.

AGROBLOC, Innovatieve Agrarische Co÷peratie
In het project AGROBLOC wordt de hele productieketen van teelt tot woningbouw ondergebracht in een co÷peratie. Het verenigen van de verschillende belanghebbenden - zowel aan afnemerszijde (bouwers, projectontwikkelaars, particulieren e.d.) als aan aanbodzijde (bosbouwers, landbouwers, plantsoen beheerders e.d.) - in een co÷peratie, verhoogt de betrokkenheid van de deelnemers, waardoor het gemeenschappelijke belang beschermd wordt tegen het eenzijdige persoonlijke belang.
Daarbij komt het voordeel dat een co÷peratie van kleinere bedrijven als ÚÚn groot bedrijf kan opereren en over een aanzienlijk lokaal financieel draagvlak beschikt.

Voorbeeldwoning
Momenteel wordt in Buitenpost al gebouwd aan een voorbeeldwoning. Naast toepassing van bouwelementen uit hernieuwbare grondstoffen als schelpen, olifantsgras, schors en hout, worden binnen de woning ook vele andere milieusparende innovaties ingebouwd.

Project AGROBLOC is een initiatief van de Stichting Wadden Water Natuur Fonds (WWNF).
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.wwnf.info     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad